ทุนการศึกษาวิทยาลัยอี.เทค

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่เรียนดีมีพฤติกรรมดี หรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังนี้

ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

    1. ทุนการศึกษาระดับ ปวส.1 นักศึกษา อี.เทค ชั้น ปวช.3 ที่มี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00(ไม่รวมภาคเรียนสุดท้าย) โดยได้รับคัดเลือกจากแผนกที่เรียนอยู่ให้ได้รับ ทุนเรียนฟรีตลอดไปจนจบหลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 บำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง และไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน 60 คะแนน จึงจะได้ทุนในภาคเรียนต่อไป ถ้าต่ำกว่านักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในภาคเรียนต่อไป สมัครขอรับทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอดหลักสูตรในเดือน ธันวาคมของทุกปี สมัครที่หัวหน้าแผนกที่เรียน

    2. ทุนการศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกพณิชยการ ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษานักศึกษาสมัคร ปวช.1 ดูเกรดจากการจบชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 จะได้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร แต่ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และบำเพ็ญประโยชน์ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง และไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน 60 คะแนน จึงจะได้ทุนในภาคเรียนต่อไป

    3. ทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทครูแนะแนว, บุตรบุคลากร, ทุนนักกีฬา-กรีฑา, ทุนวัดทุ่งเหียง, ทุนนักดนตรี, ทุนสร้างชื่อเสียง(แข่งขันทักษะ) เป็นต้น

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน

  • ช่วยงานสาธารณประโยชน์ภายในวิทยลัย หรือภายนอกวิทยาลัยไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ปฏิบัติตนผิดกฎระเบียบของวิทยาลัย หรือกฎหมายทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
  • คะแนนความประพฤติในงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะต้องไม่ถูกหักเกิน 60 คะแนน ในแต่ละภาคเรียน
  • หากผู้รับทุนเรียนฟรี ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและยุติการให้ทุนในภาคเรียนถัดไป