ตราสัญลักษณ์และความหมาย

 

โลโก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

เป็นรูปคัตเตอร์หกแฉกสีน้ำเงินที่คมเปรียบเหมือนกับความรู้ทีเฉียบคมวางอยู่บนวงกลมสีแดงสด ตรงกลางของคัตเตอร์มีหนังสือกางออก เปรียบเหมือนกับการศึกษาหาความรู้ และใต้หนังสือจะมีตัวอักษร E-TECH กับกับไว้ เป็นตัวย่อของวิทยาลัยที่มาจากคำว่า Eastern Technological College

 

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำทางการอาชีวศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มาบูรณาการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล


พันธกิจ
ให้บริการด้านการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาค ตะวันออก พร้อมทั้งรักษาความเป็นมาตรฐานระดับประเทศ ตลอดจนการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบงานและการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

ปรัชญา

 "สร้างคนดี  มีฝีมือ  คืออี.เทค"

 

อัตลักษณ์

 "เป็นคนดี"

 

เอกลักษณ์

 "เทคโนโลยีเด่น"