ประวัติวิทยาลัย อี.เทค ชลบุรี

คณะกรรมการบริษัทอี.เทค ได้จัดตั้ง "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี" ซึ่งชื่อคล้ายๆกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  เพียงแต่เพิ่มคำว่า "ชลบุรี" ต่อท้ายไปเท่านั้นเอง โดยแต่งตั้ง อ.อัมพร อุนทสูรย์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และแต่งตั้ง อ. พัสตราภรณ์ ธรรมสอน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เพื่อรองรับนักศึกษาที่มากขึ้นเนื่องจากสถานศึกษาในระดับ วิทยาลัยต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 10000 คน ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่มีนักศึกษาอยู่แล้วเกือบ 10000 ต้องมีการปรับเปลี่ยน

โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างอาคาร 12 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ในปี พ.ศ. 2556