รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ไม่ต้องสอบเข้า

รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว ไม่ต้องสอบเข้า รุ่นนี้ปฐมนิเทศวันที่ 24 มิถุนายน 2561

หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

   • วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
   • วิชาเอกการจัดการธุรกิจยานยนต์
   • วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา -มารดา อย่างละ 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อย่างละ 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)ค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 117,000 บาท
 • ค่าเทอม เทอมละ 19,500 บาท ผ่อนชำระได้ เทอมละ 3 งวด
 • สามารถกู้เรียนได้ (ขึ้นอยู่กับเงือนไขแต่ละบุคคล)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ 08-1491-2345
 • อ. อุไรวรรณ งามธรรมชาติ 08-1983-8312
 • อ. ประภาภรณ์  เริ่มปลูก  09-1425-7768
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 0-3820-6081 ต่อ 164
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 0-2450-3695 ต่อ 109 และ 110

 

 

สถานที่สมัครเรียน

 • ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164 / 08-8809-6027
 • ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-8809-6027 / 08-1305-6663