ม.ราชมงคล พระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์รับสมัครวิทยาลัยอี.เทค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 รับสมัครทุกวัน  ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 9:00-16:00 น. ส่งใบสมัครและหลักฐาน การสมัครที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวนเงิน 300 บาท

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (เรียนนอกที่ตั้ง)   จำนวนรับ   30  คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต เทคนิคแม่พิมพ์หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (เรียนในที่ตั้ง)     จำนวนรับ   30  คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์หรือเทียบเท่า

 

 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

 • ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2 ภาคฤดูร้อน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
 • สถานที่เรียน เรียนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 50 ของหลักสูตร และ ณ ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 50 ของหลักสูตร 
 • สำหรับนักศึกษาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำประสบการณ์ตรงกับ หลักสูตรมาเทียบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 

  

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

ภาคสมทบ (เรียนนอกที่ตั้ง)

สมัครด้วยตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) จังหวัดชลบุรี หรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนครฝ่ายวิชาการและวิจัยชั้น 2

บัดนี้ –

31 มีนาคม 2560

การสอบคัดเลือก

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยมีสาขาดังนี้

 1. สาขาวิชา/แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชา/แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

 

รอฟังประกาศอีกครั้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือก

รอฟังประกาศอีกครั้ง

นักศึกษารายงานตัวผ่านเว็บไซต์

http://www.rmutp.ac.th   และกดปุ่มระบบรับสมัครออนไลน์

ดูจากประกาศผลสอบคัดเลือก

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่

ดูจากประกาศผลสอบคัดเลือก

ตรวจโรคและเอกซเรย์

รอฟังประกาศอีกครั้ง

ปฐมนิเทศ

รอฟังประกาศอีกครั้ง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

รอฟังประกาศอีกครั้ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5  ปี (เทียบโอน) ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ  ปวส. ชั้นปีที่ 2  สายช่างอุตสาหกรรม ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
 2. สำหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2  สายช่างอุตสาหกรรม ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน  2.00 ขึ้นไป สำหรับการสมัครภาคสมทบ
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในระดับภูมิภาค/ประเทศ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบระเบียบแสดงผลการเรียน พร้อมใบแสดงรายวิชาที่กำลังศึกษา
 • รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 • ใบสมัครนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน

 

 เวลาเรียนและสถานที่เรียน  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  08.00 – 20.00 น. 
เรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์)กทม.

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โทร. 0-2665-3777  ต่อ 7103-4 สถานที่สมัครเรียน

ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179