ม.ธนบุรีร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร ป.ตรี

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล
 2. วิศวกรรมอุตสาหการ
 3. วิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาที่เรียน
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 3 ปีครึ่ง (10 ภาคเรียน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1. สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (IT)

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

 


 

เวลาเรียน เวลา  08.00-20.00 น.
สถานที่เรียน เรียนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
จำนวนรับขั้นต่ำ 20 คนต่อห้อง
รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สอบถามเพิ่มเติม 08-8809-6023 , 09-1889-8280
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2561 

เอกสารในการสมัคร

 

 

1.  รูปถ่าย 3 รูป  (1 นิ้ว) 
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  สำเนาใบรบ.
เปิดภาคเรียน  ต้นเดือน มิถุนายน 2561

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ไม่มีสอบ

ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
 มีสิทธิ์สอบ กว.เป็นสาขาขาดแคลนมีสิทธิ์ขอกู้ได้ทุกคน
 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน  คณะบริหารธุรกิจประมาณ 22,000 บาท                                 
 1. งวด 1 =  2,000 บาทวันสมัคร      
 2. งวด 2 =  10,000  บาท                     
 3. งวด 3 =  10,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ 25,000 บาท

 1. ชาระงวดที่ 1 : 2,000 บาท ในวันที่สมัครเรียน
 2. งวดที่ 2 : 11,500 บาท
 3. งวดที่ 3 : 11,500 บาท