ข่าวสารอี.เทค

ประชุมสัญจรการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
https://photos.app.goo.gl/EXltQCec2asfQUsI2

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมตักบาตรเป็นวัฒนธรรมขององค์กรประจำทุกสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ อารีน่า 2

ฝ่ายกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
รับสมัครทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี
ชิงถ้วยรางวัลจาก สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และเงินบำรุงทีม
ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ปพจ 062-6935392 ,id line:dui2dui
ไม่เสียค่าสมัคร มีค่าประกันทีม 1,000 บาท รับจำนวน 24 ทีมเท่านั้น

 

ด้วยวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.30 - 12.00  คณะกรรมการตรวจผลการดำเนินงาน โครงการ  TO BE NUMBER ONE   ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้จัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE E.TECH  ขึ้น

วิทยาลัย อี.เทค ของเราได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่านได้เดินทางมาเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน
โครงการดังกล่าวใช้หลักการ 3 ก 3 ย ในการดำเนินงานโครงการ

- 3 ก. ย่อมาจาก ก ที่ 1 ก. กรรมการ / ก ที่ 2 ก. กองทุน / ก ที่ 3 ก. กิจกรรม
- 3 ย. คือการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3

ยุทธศาสาตร์ที่ 1 คือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและการสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ยุทธศาสาตร์ ที่ 2 คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสาตร์ ที่ 3 คือ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยอี.เทคได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งขันระดับประเทศ
ซึ่งวันพุธที่ 30 พ.ค. 2561 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จะเดินทางมาตรวจสถานศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัย อี.เทค

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการ TO BE NUMBER ONE


ความเป็นมาของโครงการ TO BE NUMBER ONE
“ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

 

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ “เฮโรอีน ” เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศ จากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า 6 แสนคนหลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตามทัณฑสถานทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำนวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26 ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

 

โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

 

ดังพระราชดำรัสในวโรกาส การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน ”

 

ดังนั้น โครงการTO BE NUMBER ONE จึงเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยอีเทค ร่วมแสดงความยินดีและส่ง น้องแอล นางสาวเบ็ญจพร ผสมทรัพย์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปฝึกเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น กับ บริษัท MATSUOKA ในโครงการ IM JAPAN

พบกับคอนเสิร์ต Welcome Freshy  พบกับศิลปิน นิว จิ๋ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ชมสดๆ ทางแฟนเพจวิทยาลัยอี.เทค www.facebook.com/e.tech.ac.th

วิทยาลัยอี.เทค ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สนใจสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย อี.เทค หรือ โทรสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-2440-7766 หรือ 08-8809-6031 

ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตรัับน้องใหม่ ปวช.1 E.TECH FRESHY NIGHT '61 พบกับศิลปินกลุ่ม 3.50 บาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทางแฟนเพจวิทยาลัย อี.เทค

ขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ปวช.1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 08.45 น. ทางแฟนเพจวิทยาลัยอี.เทค 

ขอเชิญชมได้ทางแฟนเพจวิทยาลัยอี.เทค www.facebook.com/e.tech.ac.th วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Page 1 of 51