มหาวิทยาลัยฯ
จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบ และปฏิบัตดังนี้

 

 

 ๑.    ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

๒.    ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารับรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๑ ห้อง ๑๑๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค)

๓.    ผู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก ด้านล่างนี้