กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับ นักศึกษา ม.ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 15 สิงหาคม 2558 ศูนย์รับสมัคร อี.เทค สามารถดูได้จากไฟล์แนบด้านท้ายเอกสารนี้

เอกสารแนบคลิกที่นี่

 

 

 

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารับใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ อาคาร 11 ห้อง 1125 เวลา 9.00-11.00 น.โดยเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายดังนี้

1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน ขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ใบ (เพื่อใช้ในการเทียบโอนรายวิชา)

2.ค่าเครื่องหมายนักศึกษาชายและหญิง ราคาชุดละ 270 บาท 

** หมายเหตุ ขอให้นักศึกษา Download เอกสารและกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน และนำมาส่งในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58 เวลา 9.00-11.30 น. ณ อาคาร 11 ห้อง 1125  ดังนี้

1.ใบปะหน้า

2.เอกสารหมายเลข 1 ใบประวัติ

3.เอกสารหมายเลข 2 ใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา 

 

ตรวจสอบรายชื่อ และ Download เอกสาร ได้ที่