Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

High Vocational Certificate

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ภาคปกติ โดยคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (นำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป)
Sample image

สาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
   1. สาขาวิชาการบัญชี
   2. สาขาวิชาการตลาด
   3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
   1. สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า)
   3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
   4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์)
   5. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)

ข้อแนะนำ

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง

 1. ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในห้างสรรพสินค้า ผู้ปกครองเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 15 บาท โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาดูจากใบเสร็จรับเงิน ด้านบนซ้ายมือ
 2. ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดทุกสาขา และธนาคาร ไทยพาณิช ทุกสาขา ทั่วประเทศ วิทยาลัยเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม(สามารถถ่ายเอกสารจากคู่มือผู้ปกครอง-นักศึกษา)
 3. ที่ฝ่ายการเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นักศึกษาสามารถเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2 แบบ

 1. ชำระเงินครั้งเดียวทั้งหมดในวันมอบตัวหรือวันที่นัดหมายกับวิทยาลัย
 2. ผ่อนชำระเงินตรงตามเวลา 3-4 งวดที่กำหนด ถ้านักศึกษาไม่ชำระเงินงวดที่ 1 ตามกำหนดเวลา วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทดแทนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.