วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ   จำนวน   1   คน