วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
บริหาร   จำนวน   2   คน


อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์
ผู้อำนวยการ
อาจารย์พัสตราภรณ์ ธรรมสอน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ