วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   จำนวน   8   คน


อาจารย์จิตรกร เข้มขัน
หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อาจารย์สันติ บุญนาค
อาจารย์ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
อาจารย์แก้ว กองนอก
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
อาจารย์อรรถพล แสงนวล
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ณัฐพงษ์ แสงนวล
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
อาจารย์กิจติ พูพันดุง
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.ต.ธีรัช สุทธวิจิตร
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
อาจารย์สถาพร สาธิตวงศ์เจริญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์