วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จำนวน   14   คน


อาจารย์ศิริวรรณ จิตต์บุญ
หัวหน้าแผนกวิทย์-คณิต
อาจารย์สมชาย เอี่ยมสอาด
รองหัวหน้าแผนกวิทย์-คณิต
อาจารย์ไพรินทร์ สงวนผลไพโรจน์
อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต
อาจารย์พนิชนาถ อรุณแสงฉาน
อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต
อาจารย์พนม บุณยะประยูร
อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต
อาจารย์วรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต
อาจารย์อนงค์ สิริเลิศกุล
อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต