วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

การตลาด   จำนวน   19   คน


อาจารย์วัชรีย์ ทองย่อย
หัวหน้าแผนกการตลาด
อาจารย์บรรจง รัตนเลิศ
รองหัวหน้าแผนกการตลาด
อาจารย์อังค์วรา ใบปลอด
อาจารย์แผนกการตลาด
อาจารย์อัญมณี ประสานทรัพย์
อาจารย์แผนกการตลาด
อาจารย์กมล อุ่นเรือน
อาจารย์แผนกการตลาด
อาจารย์บังอร เสนทา
อาจารย์แผนกการตลาด
อาจารย์วิเชียร จันทร์ประเสริฐ
อาจารย์แผนกการตลาด