วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

อาจารย์ฝ่าย   จำนวน   31   คน


อาจารย์วารุณี บัวทอง
อาจารย์ประจำฝ่ายรองผู้อำนวยการ
อาจารย์ปพจ พ่วงสมบัติ
อาจารย์ประจำฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์ณหทัย คงนมนาน
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ
อาจารย์ภัคภิญญา แสงพิทักษ์
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ
อาจารย์กาญจนา เรืองอุตมานันท์
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาชีพ