วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์   จำนวน   29   คน


อาจารย์ณรงค์กร สีจันทร์
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ว่าที่ ร.ต.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล
รองหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์อริสา สุขทอง
รองหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์สายัณห์ ปริสุทธิพุทธิญาณ
อาจารย์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์เอนก สุขกุล
อาจารย์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์สุธน จันทร์ชู
อาจารย์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์