วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   จำนวน   23   คน


อาจารย์ยงยุทธ คงคำ
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์ธเนศ สุวรรณเรืองศรี
รองหัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์มนตรี ธรรมสอน
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์นัธทวัฒน์ เอี่ยมละออ
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์นพรัตน์ ต.เจริญสุขดี
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์วรวุฒิ อรัญยกรกุล
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์วิสูตร ทำกิจการ
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์กฤษณ ลีธนานุวัฒน์
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์ณรงค์ ไชยมงคล
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์จำรัส โสแสนน้อย
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์ณัฐวิโรจน์ อินยัง
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม