วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

คอมพิวเตอร์   จำนวน   50   คน


อาจารย์เกษราพร วิวัฒนะ
รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
อาจารย์เอ็นดู ชาญชิต
รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
อาจารย์วชรพร สีหะ
รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
อาจารย์แสงรวี กังวานเลิศปัญญา
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์
อาจารย์อานัต ทรงฉลาด
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์
อาจารย์จริยา ธัญญสิทธิ์
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์