วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน   จำนวน   17   คน


อาจารย์ทวีศักดิ์ แสงพิทักษ์
ที่ปรึกษาภาคช่างอุตสาหกรรม
อาจารย์มณีพันธุ์ วุฒิไตรรัตน์
หัวหน้าภาคสัมพันธ์
อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์
หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม
อาจารย์เกริกไกร ใหม่ศาสตร์
หัวหน้าภาคงานบริการอาคารและสถานที่
อาจารย์สุทิน พยนต์เลิศ
หัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ศิริพร นาคสุวรรณ
หัวหน้าภาคหลักสูตร
อาจารย์อุไรวรรณ งามธรรมชาติ
หัวหน้าภาคงานเทียบโอนและโครงการพิเศษ