วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  แผนกต่าง ๆ
บริหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน
พัสดุ
คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ช่างยนต์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานโรงอาหาร
อาจารย์ฝ่าย
การบัญชี
การตลาด
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อังกฤษ-พลานามัย
สถาบันภาษา
บริษัท
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล
ร้านค้าสวัสดิการ
ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา
อาจารย์ฝึกสอน
outsourcing
thai outsourcing
Inter Exchange
ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาวิทยาลัย อี.เทค
Internship Student

บริหาร   จำนวน   11   คน


ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ฐาปนีย์ อนุกูลเวช
รองผู้อำนวยการฝ่ายกองทุน
ดร.สำรวย มหาพราหมณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ
อาจารย์พรทิพย์ หวานชะเอม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์อิศรา เลิศเยาวฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาจารย์แน่งน้อย กลิ่นชู
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน